Vedtægter

Vedtægter

 


Vedtægter for A.I.F. Linedance.

 

 

                          § 1. Navn og formål              

 

Foreningens navn er A,I.F Linedance vedtaget på generalforsamlingen 14/3-2013. Det er foreningens formål at samle aktive interesserede til at virke for en sund udvikling af Linedance og for at arbejde for øget interesse for idrætsarbejdet i Avedøre-området. Foreningen er medlem af Avedøre Idrætsforenings hovedafdeling og har sit hjemsted i Hvidovre kommune.

 

                          § 2. Medlemmers optagelse

 

Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem af foreningen. Indmeldelse sker til foreningens kasserer, der fører medlemsliste.

Relevante oplysninger ved indmeldelsen er navn, adresse, evt. telefonnummer og E-mail adresse.

Medlemskabet gælder for et aktivitetsår ad gangen.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver samme majoritet som gælder for gennemførelse af vedtægtsændringer, jf. § 12.

 

                          § 3. Kontingent

 

Foreningens kontingentsatser, betalingsterminer og -struktur fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet dækker aktivitetsåret, normalt september- august.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om indbetalingssted og sidste rettidige indbetaling. Overskrides denne frist, kan vedkommende ikke deltage i foreningens aktiviteter og medlemskab af foreningen er ikke opnået..

 

                          § 4. Udmeldelse og eksklusion .

 

Udmeldelse i aktivitetsåret sker skriftligt til formanden. Bestyrelsen beslutter om hel eller delvis kontingenttilbagebetaling kan ske.

Bestyrelsen kan indstille til den ordinære generalforsamling, at et medlem ekskluderes.

Der skal ske partshøring og en eksklusion skal have et punkt på dagsorden.

Eksklusionen gennemføres når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

 

                          § 5. Ordinær generalforsamling .

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, dog med de indskrænkninger som fremgår af disse vedtægter.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Hvidovre Avis eller ved skriftlig (elektronisk) meddelelse til medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt der er forslag til behandling tilstilles medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen den endelige dagorden.

 

 

                          § 6. Dagsorden

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende

punkter:

 

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.    Fastsættelse af kontingenter og betalingsterminer.

5.    Behandling af evt. indkomne forslag

6.    Valg:

·      Formand, sekretær, eller næstformand og kasserer, jf.  § 8.

·      1 bestyrelsesmedlem, jf. § 8.

·      1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7.    Eventuelt

 

 

                          § 7. Generalforsamlingen ledelse og gennemførelse.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der har den endelige afgørelse i alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, kompetencer, etc., ligesom dirigenten leder afstemninger.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 4, sidste punktum, §§ 12 og 13.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal derpå begæring fra 1 medlem afholdes skriftlig afstemning. Alle afstemninger om eksklusion, jf. § 4, skal foregå skriftligt.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Et tilstedeværende medlem kan stemme for eet ikke tilstedeværende medlem. Fuldmagten afleveres til formanden inden generalforsamlingens begyndelse og overdrages til dirigenten.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat af sekretæren. Referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer dette.

Referatet underskrives af dirigenten og formanden.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme generalforsamling.

 

 

                          § 8. Bestyrelse og valg

 

Foreningen tegnes af formanden og ledes af en bestyrelse på 5 personer.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Sekretæren fører referat over de afholdte møder og meddeler dette til bestyrelsens medlemmer.

Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges for 2 år ad gangen, således at formand og sekretær vælges i ulige årstal og næstformand og kasserer vælges i lige årstal. Alle øvrige valg er for 1 år ad gangen.

 

 

                          § 9. Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Kassereren fører foreningens regnskab og forelægger årsregnskab og status for bestyrelsen i januar måned.

Formanden fremsender regnskabet til revisor inden 1. marts.

Driftsregnskab og status, med påtegning af revisor, fremsendes til alle medlemmer før generalforsamlingen afholdes.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

.

 

                          § 10. Revision

 

Revisoren skal hvert år, i første halvdel af marts, kritisk gennemgå regnskabet og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

                          § 11. Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom, med angivelse

af emner til behandling. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat.

Om indkaldelsesmåde m.v. gælder bestemmelserne i § 5.

 

 

                          § 12. Vedtægtsændringer

 

Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver ordinær generalforsamling.

Ændringer er endelig vedtaget når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig (færre end 1/3 tilstede), kan bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. På denne generalforsamling vedtages forslaget ved simpelt stemmeflertal.

 

 

                          § 13. Foreningens opløsning

 

Vedtagelse af foreningens opløsning skal tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal acceptere forslaget.

Opnås det krævede flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, (færre end 3/4 tilstede), skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens aktiver Avedøre Idrætsforening Hovedafdelingen.

 

    

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. Februar 2009

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.03 | 16:07

Hej
Jeg kan se at jeg ikke er nævnt som betaler,har inkdbetalt den 9/3 165 kr
Min konto er 3307 4030335588
Med venlig hilsen Gitte

...
03.03 | 12:01

Hej Jette og Bent
jeg fik ikke tilmeldt mig til generalforsamlingen på mandag d 9/3 så hvis det stadig kan nå`s vil jeg gerne komme hilsen Lis W

...
16.09 | 14:58

Kære AIF
Skal man tilmelde sig jeres CD fest på fredag eller kan man bare møde op og betale ved indgangen. Jeg ved nemlig først fredag om jeg kan komme.

...
13.09 | 09:43

Hvor finder jeg printervenlig danseliste

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE